DG Khan Division

Ittehad

Ayaz Ahmad Sarkani

(President)

Ali Manzoor Shah

(General Secretary)

Chand Rizvi

(Senior Vice President)

Amir Karim Pitafi

(Vice President – DG Khan)

Amjad Majeed

(Vice President – Rajanpur)

Ghulam Mujtaba Shah

(Vice President – Layya)

Muhammad Ashraf

(Vice President – Muzaffar Garh)

M. Arshad Hussain

(Joint Secretary – 1)

M. Jamil Amir

(Joint Secretary – 2)

Khalid Masood Ansari

(Finance Secretary)

Imtiaz Hussain
(Information-Secretary)